1. postanowienia ogólne

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Operator stawia swój najważniejszy cel i warunki ich działania praw i wolności człowieka i obywatela w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności osobistej i rodzinnej prywatności.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń komputerowych;
 2. Blokowanie danych osobowych - czasowe zakończenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do podania danych osobowych);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. System informacyjny danych osobowych - zestaw danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie technologii informatycznych i środków technicznych;
 5. Depersonalizacja danych osobowych jest działaniem, w wyniku którego nie jest możliwe określenie bez wykorzystania dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;
 6. Przetwarzanie danych osobowych - każda operacja (zabieg chirurgiczny) lub zestaw działań (operacji) wykonywane przy użyciu urządzeń automatyki lub bez zastosowania takich środków z danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, gromadzenia, przechowywania, wyjaśnienia (aktualizacja, modyfikacja), ekstrakcja, stosowanie, przekazywanie (rozprzestrzenia, zapewniając dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
 7. Operator - instytucja publiczna, gmina, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, organizowanie i (lub) przeprowadzanie przetwarzania danych osobowych, a także definiowanie celów przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetworzeniu działań (operacji) w odniesieniu z danymi osobowymi;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Dostarczanie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub pewnemu kręgowi osób;
 11. Dystrybucja danych osobowych - każdy akt na celu ujawnienie danych osobowych do nieograniczonej liczby osób (dane osobowe) lub zapoznać się z danymi osobowymi ogółu społeczeństwa, łącznie z ujawnieniem danych osobowych w mediach, umieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub świadczenia dostępu danych osobowych w inny sposób;
 12. Transgraniczny transfer danych osobowych - przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa do organu państwa obcego, zagranicznemu fizycznemu lub zagranicznemu podmiotowi prawnemu;
 13. Niszczenie danych osobowych - jakiekolwiek działanie w wyniku danych osobowych jest zniszczone w sposób nieodwracalny z niemożnością dalszego przywrócić zawartość danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku czego nośniku są zniszczone danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

 1. Nazwisko, imię i nazwisko, imię patronimiczne;
 2. Adres e-mail;
 3. Rok, miesiąc, data i miejsce urodzenia;
 4. Zdjęcia;
 5. Na miejscu jest gromadzenie i przetwarzanie danych o odwiedzających anonimowy (włączając pilniki «ciasteczka») z pomocą służby statystyki internetowe (Yandex i Google Analytics metryk i innych).
 6. Powyższe dane są dalej streszczone w tekście, a polityki są zjednoczone przez ogólną koncepcję danych osobowych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informowanie użytkownika przez wysyłanie wiadomości e-mail; Zapewnienie dostępu do Użytkownika dla usług, informacji i / lub materiałów zawartych na stronie internetowej.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Bezosobowe dane użytkownika gromadzone za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach użytkowników w witrynie, poprawie jakości witryny i jej zawartości.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszymi Zasadami.
 2. Operator przetwarza bezosobowe dane o Użytkowniku w przypadku, gdy jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript jest włączone).

6. Kolejność gromadzenia, przechowywania, przekazywania i inne rodzaje przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie prawnych, organizacyjnych i technicznych środków niezbędnych do zapewnienia pełnej zgodności z wymogami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, które uniemożliwiają dostęp do danych osobowych osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe Użytkownika nigdy nie zostaną w żadnym wypadku przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązującego prawodawstwa.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Transgraniczny transfer danych osobowych

 1. Operator, przed rozpoczęciem transgranicznego transferu danych osobowych, musi zapewnić, że obce państwo, do którego przekazanie danych osobowych ma na celu zapewnienie rzetelnej ochrony praw podmiotów danych osobowych.
 2. transgranicznego transferu danych osobowych do innych krajów, które nie spełniają powyższych wymagań, mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy istnieje pisemna zgoda podmiotu danych osobowych dotyczących transgranicznego transferu danych osobowych i / lub wykonania umowy, strona, która jest przedmiotem danych osobowych.

8. postanowienia końcowe

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Zasady są ważne przez pewien czas, dopóki nie zostaną zastąpione przez nową wersję.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.